China


Summary

1969
Chinasat 0 (F)

1970
DFH 01 (Mao 1)

1971
DFH 02 (Mao 2)

1973
JSSW 1 (F)

1974
JSSW 2 (F)
FSW-0 (F)

1975
DFH 03
(JSSW 3)
DFH 04
(FSW-0 1)
DFH 05
(JSSW 4)

1976
DFH 06
(JSSW 5)
JSSW 6 (F)
DFH 07
(FSW-0 2)

1978
DFH 08
(FSW-0 3)

1979
China (9a) (F)

1981
DFH 09
DFH 10
DFH 11

1982
DFH 12
(FSW-0 4)

1983
DFH 13
(FSW-0 5)

1984
DFH 14
DFH 15
(STTW T2)
DFH 16
(FSW-0 6)

1985
DFH 17
(FSW-0 7)

1986
DFH 18
(STTW 1)
DFH 19
(FSW-0 8)

1987
DFH 20
(FSW-0 9)
DFH 21
(FSW-1 1)

1988
DFH 22
(Chinasat 1)
DFH 23
(FSW-1 2)
DFH 24
(Feng Yun 1-1)
DFH 25
(Chinasat 2)

1990
DFH 26
(Chinasat 3)
Asiasat 1
Optus-MFS
DFH 30
(Feng Yun 1-2)
DFH 31
(Atmosphere 1)
DFH 32
(Atmosphere 2)
DFH 33
(FSW-1 3)

1991
DFH 34
(Chinasat 4)

1992
DFH 35
(FSW-2 1)
DFH 36
(FSW-1 4)

1993
DFH 37
(FSW-1 5)

1994
DFH 38
(Shijian 4)
DFH 39
(Shijian 4-2)
DFH 40
(FSW-2 2)
Apstar 1
DFH 41

1995
Apstar 2 (F)
Asiasat 2

1996
Apstar 1A
DFH 42
(Chinasat 7)
DFH 43
(FSW-2 3)

1997
DFH 44
(Chinasat 6)
DFH 45 (FY 2B)
Apstar 2R
Asiasat 3

1998
Chinastar 1
Sinosat 1A

1999
Asiasat 3S
DFH 46 (FY 1C)
DFH 47 (SJ 5)
CBERS 1
Shenzhou 1

2000
DFH 48
(Chinasat 22)
DFH 49 (FY 2C)
Tsinghua 1
DFH 50 (ZY 2)
DFH 51
(Beidou 1A)
DFH 52
(Beidou 1B)

2001
Shenzhou 2

2002
Shenzhou 3
DFH 53
(HY 1)
DFH 54
(FY 1D)
Tsinghua 2
DFH 55
(ZY- 2)
Shenzhou 4

2003
DFH 56
(Beidou 1C)
PS 2 (F)
Shenzhou 5
Zi Yuan-1 2
Chuangxin 1
FSW-3 1
Zhongxing 20
Tan Ce 1

2004
Shiyan 1
Naxing 1
APStar 5
Tan Ce 2
FSW-3 2
SJ-6A
SJ-6B
FSW-3 3
FY-2C
ZY-2C
Shiyan 2

2005
APStar 6
Shijian 7
FSW-3 4
FSW-3 5
Shenzhou 6
Beiing 1

2006
Yaogan 1
SJ-8
FH 3
SJ-6C
SJ-6D
Xinnuo 2
Fengyun 2D
ABS-1 (LMI-1)

2007
Beidou 1D
Haiyang 1B
Compass-M1 (BD-2 M1)
Yaogan 2
Zheda Pixing 1
Sinosat 3
Zhongxing 6B
CBERS 2B
Chang'e-1
Yaogan 3

2008
Tian Lian 1
FY 3A
ZX 9
HJ 1A
HJ 1B
Shenzhou 7
BanXing
SJ 6E
SJ 6F
ChuangXin-1-02
Shiyan Weixing 3
Yaogan 4
Yaogan 5
Fengyun 2-06

2009
Compass-G2 (BD-2 G2)
Jianbing-7 1
AsiaSat 5
SJ 11-01
Yaogan 7
Yaogan 8
XiWang 1

2010
Compass-G1
(BD-2 G1)
Yaogan 9
Yaogan 9/1
Yaogan 9/2
Compass-G3
(BD-2 G3)
SJ 12
Compass-IGSO1
(BD-2 I1)
Yaogan 10
TH 1
ZX 6A
Yaogan 11
Zheda Pixing 1A-1
Zheda Pixing 1A-2
Chang'e 2
SJ 6G
SJ 6H
Compass-G4
(BD-2 G4)
FY 3B
Zhongxing 20A
Compass-IGSO2 (BD-2 I2)

2011
Compass-IGSO3 (BD-2 I3)
ZX 10
SJ 11-03
TL 1B
Compass-IGSO4 (BD-2 I4)
SJ 11-02
Haiyang 2
SJ 11-04 (F)
ZX-1A (FH 2A)
Tiangong 1
Shenzhou 8
Yinghuo 1 (F)
TX 1
Yaogan 12
CX 1-03
SY 4
AsiaSat 7
Yaogan 13
Compass-IGSO5
(BD-2 I5)
ZY 1C

2012
ZY 3A
FY 2F
BD-2 G5
APStar 7
Beidou DW 12
(BD-2 M3)
Beidou DW 13
(BD-2 M4)
Tianhui 1-02
Yaogan 14
Tiantuo 1
ZX-2A
Yaogan 15
ShenZhou 9
Tian Lian-1C
BD-2 M2
BD-2 M5
SJ 9A
SJ 9B
BD-2 G6
HJ-1C
FN 1
FN 1A
XY-1
Yaogan 16A
Yaogan 16B
Yaogan 16C
ZX 12

2013
GF 1
ZX 11
Kunpeng-7
ShenZhou-10
SJ 11-05
Shijian-7
Chuangxin-3
Shijian-15
Yaogan 17
YW-17 subsat 1
YW-17 subsat 2
FY 3C
Kuaizhou-1
SJ 16
Yaogan 18
Yaogan 19
Shiyan 5 (SY 5)
Chang´e 3
CBERS-3

2014
ABS 2
SJ11-06
AsiaSat 8
Yaogan 20A
Yaogan 20B
Yaogan 20C
GAOFEN 2
Ling Qiao
CHUANG XIN 1-04
AsiaSat 6
Yaogan 21
Tiantuo 2
SJ11-07
Yaogan 22
Chang´e 5-T1
SJ11-08
Yaogan 23
Yaogan 24
Kuaizhou 2
Yaogan 25A
Yaogan 25B
Yaogan 25C
Yaogan 26
Fengyun 2-08

2015
ABS 3A
BD-3l1
Gaofen 8
BD-3 M1-S
BD-3 M2-S
Yaogan 27
TXJSSY 1
Gaofen 9
XY 2 (Kaituo)
NUDT-PhoneSat
ZDPS 2A - 2B
XW 2A - 2F
TT 3
NS 2
LilacSat 2
DCBB
ZJ 1
KJSY 1
XC 1 - 4
Pujian 1
Shangkeda 2
NJUST 2
NJFA 1
BD-3 I2-S
Jilin 1
LQSat
Lingqiao A
Lingqiao B
APStar 9/MySat 1
Tianhui 1-03
ST 2C
Yaogan 28
Yaogan 29
FH 2C
DAMPE
Gaofen 4

2016
BD-3 M3-S
Beidou DW22
ShiJian 10
Yaogan 30
ZY-3 02
BD-2 G7
ABS 2A
YZ-1a R/B
Aoxiang Zhixing
Aolong 1
Tiange Feixingqi 1
Tiange Feixingqi 2
SJ 16-02
Tiantong-1 01
Gaofen 3
QSS
Lixing 1
GaoFen 10
BanXing 2
SJ 17
Maichong Xing SW
Xiaoxiang 1
Lishui 1-01
CAS 2T & KS 1Q
Yunhai-1 01
Tianlian-1
Fengyun-4 01
Tan Weixing
Spark 01
Spark 02
CFDG
Gaojing-1/2
BJ70-1

2017
TJS 2
XY-S1
Jilin 1-3
Kaidun-1
Tiankun 1
SJ 13
LilacSat 1
NJUST 1
Aoxiang 1
Tianzhou 1
Silu-1
HXMT
Zhuhai-1 01/02
ZX 9A
NUDTSat
SJ 18 (F)
AsiaSat 9
Yaogan 30-01-03
BD-3 M1/M2
FY 3D
HEAD 1
Jilin 1-04/06
Yaogan 30-02-01/03
LKW 1
LKW 2
Yaogan 30-03-01-03

2018
GaoJing-1 03/04
BD-3 M7/8
LKW 3
Xiaoxiang 2
ZHOU ENLAI
QTT 1
Jilin 1-07/08
Yaogan 30-04-01/03
Weina 1A
ZhangHeng 1
Shaonian Xing
FengMaNiu 1
BD-3 M3/4
LKW 4
BD-3 M9/10
Gaofen 1-02/04
Yaogan 31-01 01/03
Weina 1B
OVS-2
OHS-01/04
Apstar 6C
Gaofen 5
Queqiao
DSLWP A1/A2
Gaofen 6
Luojia 1-01
FY 2H
XJS A/B
BD-2 17
BD-3 M5/6
Gao Fen 11
BD-3 M11/M12


Back
Homepage

Create by
P. Bauduin
Last update: 15.01.19