SATELLITES
J-K


Designation sat

J
JAK
Jason 1
Jason 2
Jason 3
Jawsat
JB-1 list
JB-1 1
JB-1 2
JB-1 3
JB-1 4
JB-1 5
JB-1 6
JB-1 7
JB-1 8
JB-1 9
JB-1A 1
JB-1A 2
JB-1A 3
JB-1A 4
JB-1A 5
JB-1B 1
JB-1B 2
JB-1B 3
JB-3 prog.
JB-3 1
JB-3 2
JB-3 3
JB-4 1
JB-4 2
JB-4 3
JB-4 4
JB-4 5
JB-5 prog.
JB-5 1
JB-5 2
JB-5 3
JB-6 prog.
JB-6 1
JB-6 2
JB-6 3
JB-6 4
JB-6 5
JB-6 6
JB-7 prog.
JB-7 1
JB-7 2
JB-7 3
JB-7 4
JB-8 prog.
JB-8 1A
JB-8 1B
JB-8 1C
JB-8 2A
JB-8 2B
JB-8 2C
JB-8 3A
JB-8 3B
JB-8 3C
JB-8 4A
JB-8 4B
JB-8 4C
JB-8 5A
JB-8 5B
JB-8 5C
JB-9 prog.
JB-9 1
JB-9 2
JB-9 3
JB-9 4
JB-9 5
JB-10 prog.
JB-10 1
JB-10 2
JB-10 3
JB-11 prog.
JB-11 1
JB-11 2
JB-x 1
JB-12 prog.
JB-12 1
JCSAT prog
JCSAT 1
JCSAT 2
JCSAT 3
JCSAT 4
JCSAT 5
JCSAT 6
JCSAT 8
JCSAT 9
JCSAT 10
JCSAT 11 (F)
JCSAT 12
JCSAT 13
JCSAT 14
JCSat 15
JCSat 16
JERS 1
Jianbing
see JB prog.

Jibiru 2
Jikiken
Jilin 1
Jilin 1-03
Jilin 1-04/06
Jilin 1-07/08
JPSS 1
JSE K-6
JSSW
JSSW 1
JSSW 2
JSSW 3
JSSW 4
JSSW 5
JSSW 6
Jugnu
Jumpseat prog
Jumpseat 1
Jumpseat 2 (F)
Jumpseat 3
Jumpseat 4
Jumpseat 5
Jumpseat 6
Jumpseat 7
Juno
Jupiter 1
Jupiter 2
Juvenile 1F

K
Kagayaki
Kaguya
Kaidun 1
KaistSat 4
Kaituo 1A
Kaituo 1B
Kalpana 1
Kanopus-V 1
Kanopus-V-IK 1
KanopusV-3 & 4
Kanopus-ST
KA-SAT
KAUSAT 5
KazEOSat 1
KazEOSat 2
KazSat 1
Kazsat 2
Kazsat 3
Kedr
Kent Ridge 1
Kepler
Keralshree
Kestrel Eye 2M
KH prog.
KH (list)
KH-1 (Corona)
KH-1 1 (F)
KH-1 2
KH-1 3
KH-1 4
KH-1 5
KH-1 6 (F)
KH-1 7 (F)
KH-1 8
KH-1 9
KH-1 10
KH-2 (Corona)
KH-2 1 (F)
KH-2 2
KH-2 3
KH-2 4 (F)
KH-2 5
KH-2 6
KH-2 7 (F)
KH-3 (Corona)
KH-3 1
KH-3 2
KH-3 3
KH-3 4
KH-3 5 (F)
KH-3 6
KH-3 7
KH-3 8
KH-3 9 (F)
KH-4 (Corona, Ag-B)
KH-4 1
KH-4 2
KH-4 3
KH-4 4
KH-4 5
KH-4 6
KH-4 8
KH-4 9
KH-4 12
KH-4 14
KH-4 15
KH-4 (Corona, Ag-D)
KH-4 7
KH-4 10
KH-4 11
KH-4 13
KH-4 16
KH-4 17
KH-4 18
KH-4 19 (F)
KH-4 20
KH-4 21
KH-4 22
KH-4 23
KH-4 24 (F)
KH-4 25
KH-4 26
KH-4A (Corona)
KH-4A 1
KH-4A 2
KH-4A 3
KH-4A 4
KH-4A 5
KH-4A 6
KH-4A 7
KH-4A 8
KH-4A 9
KH-4A 10
KH-4A 11
KH-4A 12
KH-4A 13
KH-4A 14
KH-4A 15
KH-4A 16
KH-4A 17
KH-4A 18
KH-4A 19
KH-4A 20
KH-4A 21
KH-4A 22
KH-4A 23
KH-4A 24
KH-4A 25
KH-4A 26
KH-4A 27
KH-4A 28
KH-4A 29
KH-4A 30
KH-4A 31
KH-4A 32
KH-4A 33
KH-4A 34
KH-4A 35
KH-4A 36
KH-4A 37
KH-4A 38
KH-4A 39
KH-4A 40
KH-4A 41
KH-4A 42
KH-4A 43
KH-4A 44
KH-4A 45
KH-4A 46
KH-4A 47
KH-4A 48
KH-4A 49
KH-4A 50
KH-4A 51
KH-4B (Corona)
KH-4B 1
KH-4B 2
KH-4B 3
KH-4B 4
KH-4B 5
KH-4B 6
KH-4B 7
KH-4B 8
KH-4B 9
KH-4B 10
KH-4B 11
KH-4B 12
KH-4B 13
KH-4B 14 (F)
KH-4B 15
KH-4B 16
KH-4B 17
KH-4B 18
KH-5 (Argon, Ag-B)
KH-5 1
KH-5 2
KH-5 3 (F)
KH-5 4 (F)
KH-5 5
KH-5 6
KH-5 7
KH-5 (Argon, Ag-D)
KH-5 8 (F)
KH-5 9
KH-5 10
KH-5 11
KH-5 12
KH-6 (Lanyard)
KH-6 1 (F)
KH-6 2
KH-6 3
KH-7 (Gambit)
KH-7 1
KH-7 2
KH-7 3
KH-7 4
KH-7 5
KH-7 6
KH-7 7
KH-7 8
KH-7 9
KH-7 10
KH-7 11
KH-7 12 (F)
KH-7 13
KH-7 14
KH-7 15
KH-7 16
KH-7 17
KH-7 18
KH-7 19
KH-7 20 (F)
KH-7 21
KH-7 22
KH-7 23
KH-7 24
KH-7 25
KH-7 26
KH-7 27
KH-7 28
KH-7 29
KH-7 30
KH-7 31
KH-7 32
KH-7 33
KH-7 34
KH-7 35
KH-7 36
KH-7 37
KH-7 38
KH-8 (Gambit)
KH-8 1
KH-8 2
KH-8 3
KH-8 4
KH-8 5 (F)
KH-8 6
KH-8 7
KH-8 8
KH-8 9
KH-8 10
KH-8 11
KH-8 12
KH-8 13
KH-8 14
KH-8 15
KH-8 16
KH-8 17
KH-8 18
KH-8 19
KH-8 20
KH-8 21
KH-8 22
KH-8 23
KH-8 24
KH-8 25
KH-8 26
KH-8 27
KH-8 28
KH-8 29
KH-8 30
KH-8 31
KH-8 32
KH-8 33
KH-8 34
KH-8 35 (F)
KH-8 36
KH-8 37
KH-8 38
KH-8 39 (F)
KH-8 40
KH-8 41
KH-8 42
KH-8 43
KH-8 44
KH-8 45
KH-8 46
KH-8 47
KH-8 48
KH-8 49
KH-8 50
KH-8 51
KH-8 52
KH-8 53
KH-9 (Hexagon)
KH-9 1
KH-9 2
KH-9 3
KH-9 4
KH-9 5
KH-9 6
KH-9 7
KH-9 8
KH-9 9
KH-9 10
KH-9 11
KH-9 12
KH-9 13
KH-9 14
KH-9 15
KH-9 16
KH-9 17
KH-9 18
KH-9 19
KH-9 20 (F)
KH-10 (Dorian/MOL)
KH-11 (Kennan/Crystal)
KH-11 1
KH-11 2
KH-11 3
KH-11 4
KH-11 5
KH-11 6
KH-11 7 (F)
KH-11 8
KH-11 9
KH-11 10
KH-11 16
KH-12 (Ikon ?)
KH-12 1
KH-12 2
KH-12 3
KH-12 4
KH-12 5
KH-12 6
KH-13 (Misty?)
KH-13 1
KH-13 3
KHUSAT-1
KHUSAT-2
KHUSAT-3
KickSat 1
Kinshachi 1
Kinshachi 2
Kinshachi 3
KIPP
Kirameki 2
Kitsat prog
Kitsat 1
Kitsat 2
Kitsat 3
Kitsat 4
Kizuna
KJSY 1
KKS 1
KMS 4
Kobalt prog
Koki
Kolibri
Koltso prog
Kometa prog
Kompas 1
Kompas 2
KOMPSat prog.
KOMPSat 1
KOMPSat 2
KOMPSat 3
KOMPSat 3A
KOMPSat 5
Kondor-E
Kondor-E 1
Koreasat prog.
Koreasat 1
Koreasat 2
Koreasat 3
Koreasat 4
Koreasat 5
Koreasat 5A
Koreasat 6
Koreasat 7
Koreasat 7
Koreasat 8
Koronas F
Koronas-Nuklon
Kougaku 2
Kougaku 3V
Kougaku 4
KS 1Q
KSAT 1
KSAT 2
Kuaizhou-1
Kuaizhou-2
Kupon 1
Kwangmyongsong 1
Kwangmyongsong 2
Kwangmyongsong 3
Kwangmyongsong 3-2
Kwangmyongsong 4
Kyokko
KySat 1 (F)
KySat 2
KySat 3


A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P-Q - R - S - T - U - V-Z - 0-9

Back
Homepage

Create by
P. Bauduin
Last update: 21.03.18