Spacecrafts launches to Salyut 6

USSR


Salyut 6:

1977

 1.   Sep 29, 1977    station Salyut-6
 2.   Oct 09, 1977    Soyuz-25
 3.   Dec 10, 1977    Soyuz-26

1978

 4.   Jan 10, 1978    Soyuz-27
 5.   Jan 20, 1978    cargo Progress-1
 6.   Mar 02, 1978    Soyuz-28
 7.   Jun 15, 1978    Soyuz-29
 8.   Jun 27, 1978    Soyuz-30
 9.   Jul 07, 1978    cargo Progress-2
10.   Aug 08, 1978    cargo Progress-3
11.   Aug 26, 1978    Soyuz-31
12.   Oct 04, 1978    cargo Progress-4

1979

13.   Feb 25, 1979    Soyuz-32
14.   Mar 12, 1979    cargo Progress-5
15.   Apr 10, 1979    Soyuz-33
16.   May 13, 1979    cargo Progress-6
17.   Jun 06, 1979    Soyuz-34
18.   Jun 28, 1979    cargo Progress-7
19.   Dec 16, 1979    unmanned Soyuz-T1

1980

20.   Mar 27, 1980    cargo Progress-8
21.   Apr 09, 1980    Soyuz-35
22.   Apr 27, 1980    cargo Progress-9
23.   May 26, 1980    Soyuz-36
24.   Jun 05, 1980    Soyuz-T 2
25.   Jun 29, 1980    cargo Progress-10
26.   Jul 23, 1980    Soyuz-37
27.   Sep 18, 1980    Soyuz-38
28.   Sep 28, 1980    cargo Progress-11
29.   Nov 27, 1980    Soyuz-T 3

1981

30.   Jan 24, 1981    cargo Progress-12
31.   Mar 12, 1981    Soyuz-T 4
32.   Mar 22, 1981    Soyuz-39
33.   Apr 25, 1981    cargo Kosmos-1267
34.   May 14, 1981    Soyuz-40


update: 28.06.07