Chinese taikonauts

Cai Xuzhe (*)
Chen, Dong (*)
Chen, Quan (*)
Deng_Qingming (*)
Fei, Junlong
Jing, Haipen
Li, Qinglong (*)
Liu, Buoming
Liu, Wang
Liu, Yang
Nie, Haisheng
Pan, Zhanchun (*)
Tang, Hongbo (*)
Wang, Yaping
Wu, Jie (*)
Yang, Liwei
Ye, Guangfu (*)
Zhai, Zhigang
Zhang, Lu (*)
Zhang, Xiaoguan
Zhao, Chuandong (*)

Note:
(*) Not flown
died= name in italics.

Back
Homepage

Create by
P. Bauduin
Last update: 27.02.17